Szafirowe_Serce, teksty z czerwca 2011 roku

10 tekstów z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest Sza­firo­we_Ser­ce.

Nie pot­rze­ba mi złud­nej nadziei.
Ko­lej­nych pus­tych słów i zapewnień.
Mo­je ciało bro­ni się przed Je­go dotykiem.
Ja­kimś ta­kim ob­cym, niedopuszczalnym.

Jest we mnie dziw­na siła.
Chęć wal­ki ogromna.

Pragnę wol­ności, jak nicze­go na świecie... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 czerwca 2011, 00:12

Nieg­dyś jed­nością, lecz przez zaz­drość bogów roz­dziele­ni, błąka­my się po ziemi. Szu­kamy bra­kującej połowy.

Gdy spoj­rze­nia nasze znajdą się na jed­nej li­nii, ser­ca za­biją moc­niej. Nie ma nic bar­dziej wspa­niałego, niż od­na­leźć swoją drugą parę rąk. Dru­gie ser­ce. Ko­lej­ne dwo­je oczu. Dwie no­gi, które wraz z naszy­mi, pójdą na kra­niec świata. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 czerwca 2011, 22:34

I nag­le, jak­by w uszach za­huczał grzmot.
Całe piękno za­wieruchy, ule­wy i pięknych piorunów odeszło w niepamięć.
Serce.
Roz­trzas­kało się na ma­leńkie drobinki.
Niczym szkla­na wa­za wyrzu­cona z 3 piętra.
Ni­komu nie pot­rzeb­na. Nikt za nią płakać nie będzie.

Anioł usiadł na pa­rape­cie. Zziębłe sto­py mus­kał wiatr. Si­ne ciało drżało na wietrze...
Nag­le świat się zawalił.
Bez os­trzeżenia. Bez słowa wyjaśnienia.
Był ktoś i nag­le przes­tał istnieć.

Miłość jest okrutna... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 13 czerwca 2011, 01:03

Od­kry­wanie taj­ników włas­ne­go ciała i psycho­logii jest niez­wykle ważną drogą do sa­mo spełnienia.
Naj­pierw poz­najmy sa­mych siebie.
Po­tem od­da­waj­my się w ręce in­nych będąc pew­ni, że nie zro­bimy so­bie wza­jem­nie krzyw­dy. ;) 

myśl
zebrała 16 fiszek • 11 czerwca 2011, 01:15

Za­bierz mnie tam, gdzie słońce świeci jaśniej.
Gdzie marze­nia są na­macal­ne jak ko­loro­we motyle.

Za­bierz mnie tam, gdzie nie ma łez i żalu za stra­conym dniem.
Gdzie miłość gra naj­ważniej­szą rolę w życiu.

Za­bierz mnie do [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 czerwca 2011, 08:35

Zwą ją matką głupich. Więc jes­tem głupia tak?
Może fak­tycznie, głupia w swej naiwności.
Nadziejo, gdy­byś ty jeszcze nig­dy się nie myliła..
Ale kocham Cię ma matko.
Dzięki To­bie wierzę jeszcze w ten świat... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 7 czerwca 2011, 00:58

Czają się jak dra­pieżne bes­tie, cze­kają na do­godną chwilę by zaatakować...
Wspomnienia.
Pa­miętam gdy siadałam w no­cy na oknie.
Gwiaz­dy i blask księżyca oświet­lały przyćmiony świat.
Było we mnie ty­le beztroski.
Ty­le magii.

Życie było zacza­rowa­ne, nieświadome...

Dziś jestem [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 czerwca 2011, 00:07

Tęskno­ta pożera wnętrzności mej duszy.
Nie ważne, że się nie znamy...
Że świat wyw­ra­ca się na drugą stronę.

Me ser­ce ucieka do ciebie przez gwiazdy.
Tyl­ko ciebie mu trzeba. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 czerwca 2011, 23:14

Nie ucieknę więcej od swych marzeń skrzydlatych.
Nie poz­wolę oczom uro­nić łzy.

Dam się po­nieść światu na obłoku przeznaczenia,
gdzieś tam na dru­gi kra­niec tęczy.
Proszę. Por­wij mnie wiet­rze, przed let­nią burzą duszy
i ob­myj zmęczo­ne serce [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 czerwca 2011, 00:58

Olśnienie, to ta­ka chwi­la w której twe myśli zawędro­wały w niep­rze­widy­wanym kierunku.
Życie nag­le sta­je się dziw­nie pros­te, a ek­scy­tac­ja do­sięga gwiazd. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 czerwca 2011, 21:55

Szafirowe_Serce

Niepoprawna optymistka. Marzycielka pełna niezliczonych pokładów energii. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Gdy serce niesie, pakuję torbę, wsiadam w pociąg i jadę przed siebie. Kocham życie, ludzi i pisanie, tylko tak moja dusza potrafi otworzyć się na świat :)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szafirowe_Serce

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność